🥳 We are rebranding!

New homepage is on the way..

Opšti Uslovi Korišćenja “Athena”

Ovi opšti uslovi korišćenja (“Opšti uslovi”) sadrže odredbe koje uređuju kupovinu prava ograničenog korišćenja softverske platforme za pretragu “Athena” (što može obuhvatati “Athena Search” i/ili “Athena Category Navigation” i/ili bilo koji drugi budući proizvod sa platforme “Athena”) i pratećih usluga koje pruža Syncit Group d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115b, 11070 Novi Beograd, privredno društvo registrovano u Srbiji (“Syncit Group”), i zajedno sa potpisanim pisanim zahtevom za pružanje usluga (“Porudžbenica”) predstavljaju ugovor koji reguliše ugovorni odnos između Syncit Group kao pružaoca usluga i privrednog subjekta, udruženja, organizacije ili drugog entiteta (“Klijent”) kao korisnika usluga (“Ugovorni odnos”).

Član 1

Usluge

1.1 Athena je softverska platforma za pretragu bazirana na modelu “softvera kao usluge” (SaaS), koja se koristi za preciznije i poboljšano pretraživanje proizvoda i kategorija na različitim internet prodavnicama i web-sajtovima. Syncit Group pruža Klijentu ograničeno pravo korišćenja Athena, kao i podršku i/ili druge usluge koje su navedene u potpisanoj Porudžbenici (“Usluga/e”), sve u skladu sa ovim Opštim uslovima.

Član 2

Obaveze Syncit Group

2.1 Syncit Group će Klijentu pružati Usluge u skladu sa jednom ili više potpisanih Porudžbenica i ovim Opštim uslovima.

2.2 Syncit Group će Klijentu omogućiti pristup dokumentaciji koja opisuje softver koji predstavlja deo Usluga, kao i uputstvima za korišćenje Usluga.

2.3 Syncit Group će pružanje Usluga vršiti u skladu sa svim važećim zakonima i drugim propisima koji su primenjivi na Usluge.

Član 3

Obaveze Klijenta

3.1 Klijent je dužan da uredno i blagovremeno plaća ugovorenu naknadu za korišćenje Usluga, u skladu sa čl. 4 ovih Opštih uslova, prema računima koje mu ispostavlja Syncit Group. U slučaju da Klijent bude u docnji sa plaćanjem naknade za korišćenje Usluga, ili ma koje druge svoje dospele novčane obaveze prema Syncit Group-u, Syncit Group imaće pravo da privremeno prekine pružanje Usluga, do izmirenja svih dugovanih dospelih obaveza Klijenta prema Syncit Group-u.

3.2 Klijent može da koristi Usluge u okviru vrednosti utvrđenih parametara, u skladu sa brojem ovlašćenih lica, i na označenim internet lokacijama, kako je precizirano u odnosnoj Porudžbenici. Klijent je odgovoran za sva lica koja su neposredno ili posredno ovlašćena od strane Klijenta za pristup Uslugama.

3.3 Klijent može koristiti Usluge samo u skladu sa njihovom namenom i u skladu sa uputstvima za korišćenje. Klijent je dužan da obezbedi da korišćenje Usluga bude u skladu sa svim važećim zakonima i drugim propisima, kao i dobrim poslovnim običajima.

3.4 Klijent je dužan da spreči bilo kakvu neovlašćenu prodaju, transfer, ustupanje, korišćenje, prenos, distribuciju ili bilo kakvo obelodanjivanje, kao i korišćenje od strane trećeg lica Klijentovih podataka u vezi sa Uslugama.

3.5 Klijent prihvata isključivu i neograničenu odgovornost za:

 • 1) odabir Usluga;
 • 2) korišćenje Usluga;
 • 3) rezultate dobijene korišćenjem Usluga.

3.6 Klijent se obavezuje da blagovremeno obezbedi sve neophodne informacije, podatke, uputstva i pristupe, kao i da izvrši, odnosno da dozvoli vršenje potrebnih modifikacija na svojoj internet prodavnici i/ili web-sajtu (što uključuje, ali se ne ograničava na omogućavanje da se posebni Athena “kolačići” (“cookies”) sa Klijentove internet prodavnice i/ili web-sajta postave na posetiočev/kupčev internet pretraživač), a po zahtevima Syncit Group-a, za potrebe pružanja Usluga. Syncit Group neće biti odgovoran za neblagovremeno i/ili neadekvatno vršenje Usluga, niti za nevršenje Usluga, kao ni za bilo kakve posledice koje iz toga mogu da proizađu, u slučaju kada je ta njegova neblagovremenost, odnosno neadekvatnost u pružanju Usluga, odnosno nevršenje Usluga, posledica nejasnih, netačnih ili
nepostojećih informacija, podataka i/ili uputstava Klijenta, ili uskraćivanja pristupa, ili nevršenja, odnosno nedozvoljavanja da se izvrše potrebne modifikacije.

3.7 Za potrebe pružanja Usluga, Klijent je dužan da obezbedi osobu za kontakt odgovarajuće struke i iskustva, i omogući Syncit Group-u nesmetanu komunikaciju sa tom osobom za kontakt.

3.8 Klijent je dužan da vodi računa o svojim podacima, i odgovoran je za njihovu tačnost i ažurnost. Klijent je zadužen za izradu zaštitnih kopija podataka i drugih potrebnih komponenti informacionog sistema u vezi sa Uslugama, po uputstvima ili u dogovoru sa Syncit Group-om.

3.9 Klijent je dužan da blagovremeno reaguje/odgovara na obaveštenja i/ili upite Syncit Group-a koji su od značaja za pružanje Usluga.

Član 4

Naknada za Usluge

4.1 Naknada za korišćenje Usluga (“Naknada/e”) određuje se na osnovu vrednosti parametara poput broja proizvoda, mesečnih pretraga, dostupnosti analitika i dodatnih usluga pruženih u okviru Usluga, a sve u skladu sa cenovnim planom koji je bio u primeni na dan početka Ugovornog odnosa i koji je naveden u odnosnoj Porudžbenici (“Cenovni plan”). Obaveze koje je Klijent na sebe preuzeo Porudžbenicom ne mogu se smanjivati za vreme trajanja Ugovornog odnosa, i ne zavise od toga da li je Klijent zaista koristio Usluge.

4.2 U slučaju da se vrednosti parametara korišćenih za određivanje Naknade povećaju tokom trajanja Ugovornog odnosa, Syncit Group će imati pravo da fakturiše i od Klijenta naplati prekoračene jedinične limite na kraju meseca Klijentu, onako kako je to predviđeno Porudžbenicom.

4.3 U slučaju da drugačije nije predviđeno odnosnom Porudžbenicom, Naknada se plaća unapred, pre početka pružanja Usluga.

4.4 Ugovorena Naknada ne uključuje PDV, u slučaju da ista podleže obračunu PDV u skladu sa važećim propisima.

4.5 U slučaju da je Naknada ugovorena u evrima (EUR) ili američkim dolarima (USD), a Klijent je pravno lice registrovano u Republici Srbiji, Naknada će biti fakturisana u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara Narodne banke Srbije na dan fakturisanja.

Član 5

Podrška

5.1 U skladu sa ovim Opštim uslovima i uslovima predviđenim primenjenim Cenovnim planom i/ili odnosnom Porudžbenicom, Syncit Group će putem elektronske pošte pružati usluge podrške Klijentu i licima ovlašćenim od strane Klijenta. Iako Syncit Group ni u kom smislu ne garantuje vreme rešavanja predmetnog problema, Syncit Group će nastojati da odgovori na svaki zahtev za podršku u roku od 2 (dva) radna dana od dana prijema zahteva za podršku.

5.2 Syncit Group će pomoći Klijentu prilikom integracije Usluga, u skladu sa primenjenim Cenovnim planom i/ili odnosnom Porudžbenicom, u slučaju da je integracija predviđena primenjenim Cenovnim planom i/ili odnosnom Porudžbenicom. Klijent je dužan da pruži Syncit Group-u sve pristupne kredencijale potrebne za uspešan završetak integracije.

5.3 Ukoliko drugačije nije predviđeno primenjenim Cenovnim planom i/ili odnosnom Porudžbenicom, Syncit Group neće biti odgovoran niti dužan da izvrši naknadna prilagođavanja i/ili modifikacije Usluga u Klijentovom okruženju u slučajevima gde se smanjena funkcionalnost i/ili modifikovani prikaz Usluga javljaju kao rezultat vizuelnih, funkcionalnih ili strukturnih promena izvršenih od strane Klijenta.

Član 6

Besplatni probni period

6.1 Syncit Group može omogućiti Klijentu pravo na pristup i korišćenje besplatne probne verzije Usluga na ograničeno vreme, a u skladu sa uslovima navedenim u odnosnoj Porudžbenici (“Besplatni probni period”). Ako je Klijentu omogućen Besplatni probni period, relevantne odredbe ovih Opštih uslova se primenjuju i na Besplatni probni period.

6.2 Usluge koje se Klijentu pružaju tokom Besplatnog probnog perioda se pružaju bez bilo kakvih garancija. Syncit Group može jednostrano raskinuti Ugovorni odnos čiji je Besplatni probni period sastavni deo, u bilo kom trenutku pre isteka Besplatnog probnog perioda, bez navođenja razloga, u skladu sa čl. 7.6.1) ovih Opštih uslova.

6.3 Ukoliko Klijent ne bude Syncit Group-u poslao pisanu izjavu o jednostranom raskidu Ugovornog odnosa čiji je Besplatni probni period sastavni deo, najkasnije 15 (petnaest) dana pre isteka Besplatnog probnog perioda, sve u skladu sa čl. 7.6.2) ovih Opštih uslova, Ugovorni odnos će automatski nastaviti da traje tokom čitavog perioda pružanja Usluga utvrđenog odnosnom Porudžbenicom. Na primer: ako je odnosnom Porudžbenicom dogovoren 12-mesečni period pružanja Usluga, a Klijentu bude omogućen dvomesečni Besplatni probni period, a Klijent ne dostavi Syncit Group-u pisanu izjavu o jednostranom raskidu Ugovornog odnosa čiji je Besplatni probni period sastavni deo, najkasnije 15 (petnaest) dana pre isteka Besplatnog probnog perioda, Ugovorni odnos će se automatski nastaviti za dodatnih 10 (deset) meseci u kojem periodu će Klijent plaćati Naknadu u skladu sa primenjenim Cenovnim planom i/ili odnosnom Porudžbenicom.

6.4 Syncit Group neće snositi nikakve obaveze niti bilo kakvu odgovornost koja proizlazi iz ili je u vezi sa pružanjem Usluga i/ili Klijentovim korišćenjem Usluga tokom Besplatnog probnog perioda. Sve konfiguracije ili podaci uneti u korisnički nalog tokom Besplatnog probnog perioda, kao i bilo koje podešavanje u korisničkom nalogu tokom Besplatnog probnog perioda, izvršeno od strane ili za Klijenta, mogu biti trajno izgubljeni ako se Besplatni probni period prekine ili okonča.

Član 7

Trajanje, obnova i prestanak Ugovornog odnosa

7.1 Ugovorni odnos počinje danom potpisivanja Porudžbenice od strane ovlašćenih lica obe ugovorne strane. U slučaju da ovlašćena lica ugovornih strana ne potpišu Porudžbenicu u isto vreme, Ugovorni odnos će početi danom potpisivanja ugovorne strane koja je kasnije potpisala Porudžbenicu (“Dan početka ugovornog odnosa”).

7.2 Period trajanja Ugovornog odnosa se precizira odnosnom Porudžbenicom (“Period”). Ugovorni odnos između ugovornih strana postoji tokom trajanja celog Perioda. U slučaju da se odredbe i uslovi sadržani u Porudžbenici razlikuju od odredbi i uslova propisanih ovim Opštim uslovima, imaće prevagu i primenjivaće se odredbe i uslovi iz Porudžbenice.

7.3 U slučaju da naknadno bude potpisana nova Porudžbenica od strane obe ugovorne strane za vreme trajanja Perioda ugovorenog ranije potpisanom Porudžbenicom, naknadno potpisana Porudžbenica smatraće se dopunom i/ili izmenom relevantnih odredbi i uslova sadržanih u prethodno potpisanoj Porudžbenici u slučaju da je tako ugovoreno novom Porudžbenicom. U suprotnom, novom Porudžbenicom zasnovaće se poseban novi Ugovorni odnos između ugovornih strana.

7.4 Po isteku Perioda, Ugovorni odnos se automatski obnavlja na novi Period u trajanju jednakom prethodnom Periodu, i pod istim odredbama i uslovima koji su bili na snazi poslednjeg dana prethodnog Perioda, neograničen broj puta, osim u slučaju da jedna ugovorna strana pošalje pisano obaveštenje o svojoj nameri da ne obnavlja Ugovorni odnos drugoj ugovornoj strani najkasnije 15 (petnaest) dana pre isteka tekućeg Perioda.

7.5 Osim prava da ne obnove / raskinu Ugovorni odnos u skladu sa drugim odredbama ovih Opštih uslova, svaka ugovorna strana može jednostrano raskinuti Ugovorni odnos slanjem pisane izjave o raskidu drugoj ugovornoj strani, iz sledećih razloga (“Raskid sa razlogom”):

 • 1) u slučaju materijalnog kršenja odredbi ovih Opštih uslova i/ili odnosne Porudžbenice počinjenog od strane druge ugovorne strane, pod uslovom da je prethodno poslala pisano upozorenje drugoj ugovornoj strani sa ostavljenim rokom od 30 (trideset) dana počev od dana slanja upozorenja da prestane sa kršenjem tih odredbi i/ili da otkloni posledice nastale kršenjem tih odredbi, a druga ugovorna strana nije prestala sa kršenjem tih odredbi, odnosno nije otklonila posledice nastale kršenjem tih odredbi;
 • 2) u slučaju događaja koji predstavlja Višu silu u skladu sa čl. 14.4 ovih Opštih uslova;
 • 3) ako:
  • a) nad drugom ugovornom stranom bude otvoren stečaj, postupak likvidacije ili bilo koji sličan postupak, u skladu sa važećim propisima;
  • b) druga ugovorna strana prestane sa poslovanjem,

u kom slučaju će dan prestanka Ugovornog odnosa biti određen u izjavi o raskidu.

U slučaju kršenja odredbi ovih Opštih uslova i/ili odnosne Porudžbenice od strane Klijenta za koje Syncit Group (po sopstvenom diskrecionom pravu) nađe da je neotklonjivo, ili u slučaju kršenja odredbi ovih Opštih uslova i/ili odnosne Porudžbenice od strane Klijenta za koje Syncit Group (po sopstvenom diskrecionom pravu) nađe da je takve prirode da čine nastavak poslovnog odnosa sa Klijentom nepoželjnim, Syncit Group može odmah jednostrano raskinuti Ugovorni odnos slanjem pisane izjave o raskidu Klijentu, bez prethodnog slanja pisanog upozorenja u smislu čl. 7.5.1).

7.6 U slučaju da je Klijentu omogućen Besplatni probni period:

 • 1) Syncit Group može jednostrano raskinuti Ugovorni odnos čiji je Besplatni probni period sastavni deo, u bilo kom trenutku pre isteka Besplatnog probnog perioda, bez navođenja razloga za raskid, slanjem pisane izjave o raskidu Klijentu;
 • 2) Klijent može jednostrano raskinuti Ugovorni odnos čiji je Besplatni probni period sastavni deo, najkasnije 15 (petnaest) dana pre isteka Besplatnog probnog perioda, bez navođenja razloga za raskid, slanjem pisane izjave o raskidu Syncit Group-u.

7.7 Ugovorni odnos automatski prestaje ukoliko bilo koja od ugovornih strana prestane da postoji, osim u slučaju da postoji pravni sledbenik te ugovorne strane, u kom slučaju će prava i obaveze iz Ugovornog odnosa te ugovorne strane preći na njenog pravnog sledbenika.

7.8 Ugovorni odnos može prestati u svakom trenutku pisanim sporazumom ugovornih strana (“Sporazumni raskid”).

Član 8

Poverljivost

8.1 “Poverljiva informacija” je svaka informacija i/ili podatak koje jedna ugovorna strana (“Strana izložena razotkrivanju”) otkrije drugoj ugovornoj strani (“Strana koja prima poveriljivu informaciju”) bilo usmeno ili pisanim putem, a koja je označena kao poverljiva ili koja, s obzirom na prirodu te informacije/podatka i okolnosti otkrivanja, bi morala biti shvaćena kao poverljiva. Poverljiva informacija za obe ugovorne strane uključuje (ali se ne ograničava na):

 • 1) odredbe ovih Opštih uslova, odredbe i uslove bilo koje Porudžbenice, i sve njihove anekse, priloge i/ili dodatke, Cenovne planove, kao i sve detalje bilo kojih pregovora između ugovornih strana, i/ili bilo kog poslovnog odnosa koji postoji ili može postojati u budućnosti između ugovornih strana;
 • 2) poslovne i marketinške planove, poslovne strategije, spiskove klijenata, imena zaposlenih i drugih radno angažovanih lica, finansijske podatke i/ili projekcije, poslovne politike ili prakse, analize, kompilacije, studije, poslovne tajne, informacije o intelektualnoj svojini, način poslovanja, proizvodne planove i dizajne, korišćene tehnologije, poslovne procese i partnere, projekte, kao i svaku informaciju i/ili podatak vezane za poslovanje ugovornih strana, kao i za sve proizvode i usluge koje bilo koja ugovorna strana pruža svojim klijentima;
 • 3) tehničke i ne-tehničke informacije u bilo kojoj formi, tehničke specifikacije, sve računarske kodove, originalne kodove, kodove predmeta, kodove na displeju ekrana, računarske štampane materijale, dijagrame toka, crteže ili skice, modele, know-how, procese, algoritme, softverske programe, baze podataka, formule u bilo kojoj formi i sve beleške, memorandume ili snimke, kao i videografske, alfanumeričke i audiofonijske ili telefonske podatke, bez obzira na to ko je iste pripremio ili na kojem su mediju memorisani;
 • 4) sve izvode, sižeje, izveštaje, analize ili materijal koji prethode izradi bilo kojeg od gore navedenog, i bilo koji izvedeni deo istih.

8.2 Poverljiva informacija za Syncit Group je (između ostalog) svaka informacija i/ili podatak vezana za Usluge i pružanje Usluga.

8.3 Pod Poverljivu informaciju ne potpada informacija:

 • 1) koja je u vreme otkrivanja bila opšte poznata javnosti bez krivice Strane koja prima poverljivu informaciju;
 • 2) koja je bila poznata Strani koja prima poveriljivu informaciju bez obaveze čuvanja poverljivosti pre nego što joj je tu informaciju otkrila Strana izložena razotkrivanju, pod uslovom da Strana koja prima poverljivu informaciju može to da dokaže odgovarajućom dokumentacijom;
 • 3) koja je otkrivena Strani koja prima poveriljivu informaciju od strane trećeg lica koje do te informacije nije došlo uz obavezu čuvanja poverljivosti te informacije;
 • 4) koju je nezavisno razvila Strana koja prima poverljivu informaciju bez korišćenja Poverljivih informacija Strane izložene razotkrivanju, pod uslovom da Strana koja prima poverljivu informaciju može to da dokaže odgovarajućom dokumentacijom.

8.4 Strana koja prima Poverljivu informaciju neće otkriti niti na bilo koji način učiniti dostupnom bilo koju Poverljivu informaciju Strane izložene razotkrivanju nijednom licu osim onim svojim zaposlenima, direktorima, zastupnicima, agentima i konsultantima (u daljem tekstu: “Predstavnici”) koji:

 • 1) moraju da budu upoznati sa tom Poverljivom informacijom radi ostvarenja svrhe Ugovornog odnosa, i
 • 2) koji su se prethodno obavezali na poverljivost na način i u meri ne manje striktnim od obaveza čuvanja Poverljivih informacija propisanih ovim Opštim uslovima.

8.5 U slučaju da Strana koja prima poveriljivu informaciju dođe do saznanja da je neki njen Predstavnik prekršio obavezu čuvanja poverljivosti, dužna je da o tome odmah obavesti Stranu izloženu razotkrivanju kako bi se sprečio nastanak štete, odnosno veća šteta.

8.6 Strana koja prima poveriljivu informaciju je obavezna da čuva sve Poverljive informacije Strane izložene razotkrivanju najmanje u onoj meri i sa onom pažnjom (ali ne manje od razumne mere i pažnje) sa kojom čuva sopstvene Poverljive informacije, i neće koristiti Poverljive informacije Strane izložene razotkrivanju za bilo koju svrhu osim za ispunjavanje svojih obaveza iz Ugovornog odnosa.

8.7 Izuzetno od obaveza propisanih čl. 8 ovih Opštih uslova, Strana koja prima poveriljivu informaciju i njeni Predstavnici imaju pravo da na zahtev suda ili drugog državnog organa obelodane bilo koju Poverljivu informaciju pod uslovom da o tome istog dana obaveste Stranu izloženu razotkrivanju, kako bi imala mogućnost da se brani, zaštiti ili da ograniči dalje obelodanjivanje ili širenje te Poverljive informacije, kao i pod uslovom da Strana koja prima poveriljivu informaciju i/ili njeni Predstavnici obelodane samo onaj deo Poverljive informacije koji su zakonski obavezni da obelodane i da preduzmu razumne napore da od suda ili drugog državnog organa dobiju nalog ili odluku o zaštiti, ili kakvo drugo pouzdano osiguranje da će u postupanju tih organa predmetne Poverljive informacije imati odgovarajući tretman poverljivosti. Strana koja prima poveriljivu informaciju i njeni Predstavnici neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju da od suda ili drugog državnog organa ne dobiju nalog ili odluku o zaštiti, ili kakvo drugo pouzdano osiguranje da će u postupanju tih organa predmetne Poverljive informacije imati odgovarajući tretman poverljivosti, pod uslovom da su preduzeli razumne napore da to učine.

8.8 Strana koja prima poveriljivu informaciju se obavezuje da ne rastavlja, ne vrši „obrnuti inženjering“, „obrnutu kompilaciju”, niti da analizira input ili output bilo kog softvera ili hardvera koji joj je dostavljen od Strane izložene razotkrivanju u vezi sa Ugovornim odnosom, za bilo koju svrhu uključujući i (ali ne ograničavajući se na) pokušaj da se utvrdi ili zaključi funkcionalnost ili rad softvera ili hardvera.

8.9 Strana koja prima poveriljivu informaciju je dužna da na pisani zahtev Strane izložene razotkrivanju, u roku od 30 (trideset) dana od prijema takvog zahteva preda/vrati svu dokumentaciju koju je dobila od Strane izložene razotkrivanju i/ili njenih Predstavnika a koja sadrži Poverljive informacije, bez zadržavanja bilo kakvih kopija, izvoda ili drugih reprodukcija celine ili delova istih, osim u slučaju da je drugačije predviđeno ovim Opštim uslovima. U slučaju da dobiju takav zahtev, Strana koja prima poveriljivu informaciju će svu dokumentaciju, memorandume, beleške i bilo koje druge materijale koji su priređeni na osnovu takve Poverljive informacije uništiti ili, na zahtev Strane izložene razotkrivanju, dostaviti joj, u roku od 30 (trideset) dana od prijema takvog zahteva. Bez obzira na prednje navedeno, Strana koja prima poveriljivu informaciju će imati pravo da zadrži kopije takve dokumentacije u slučaju da je na to obavezana važećim propisima. Bez obzira na povraćaj ili uništenje takve dokumentacije i materijala sačinjenih na osnovu Poverljivih informacija, Strana koja prima poveriljivu informaciju će i dalje biti vezana obavezom čuvanja poverljivosti propisanih ovim Opštim uslovima.

8.10 Obaveze čuvanja poverljivosti propisane u čl. 8 ovih Opštih uslova nastaviće da važe i nakon prestanka Ugovornog odnosa.

Član 9

Intelektualna svojina

9.1 “Intelektualna svojina” podrazumeva sve radove, otkrića, dizajne, softver, računarske programe, računarski kod, izume, unapređenja, modifikacije, poboljšanja, know-how, proizvode, formulu, koncept ili ideju, poslovnu tajnu, kao i patent, autorsko pravo, žig, industrijski dizajn, “service mark”, “goodwill”, kao i bilo koje drugo pravo intelektualne svojine koje postoji ili se može kasnije pojaviti, kao i sve zahteve za registraciju istih, te obnove i produženja registracije istih, po propisima bilo koje države, teritorije ili drugog entiteta.

9.2 Ugovorne strane su saglasne da su Syncit Group i/ili njegovi davaoci licence vlasnici i nosioci svih prava, sertifikata i interesa, uključujući i sva prava Intelektualne svojine, u vezi sa ili na svakom softveru, alatima i tehnologiji koje Syncit Group koristi u pružanju Usluga. Klijentu je zabranjeno da čini bilo šta što osporava, narušava ili povređuje prava Intelektualne svojine Syncit Group i/ili njegovih davalaca licence, kao i bilo koja druga povezana prava.

9.3 Osim privremenog i ograničenog prava korišćenja Usluga koje se pružaju u skladu sa ovim Opštim uslovima i odnosnom Porudžbenicom, Syncit Group ne prenosi Klijentu nikakvo pravo Intelektualne svojine, vlasništvo, niti bilo koje drugo pravo ili interes u vezi sa Uslugama. Naziv “Syncit Group”, nazivi njegovih proizvoda i njegovi logoi predstavljaju brend Syncit Group-a, i nikakvo pravo korišćenja niti licenca se ne daju nikome, osim u slučaju i na način izričito predviđen ovim Opštim uslovima. Nadalje, ni pod kakvim okolnostima ništa u ovim Opštim uslovima neće se tumačiti tako da daje, izričito, prećutno, tumačenjem ranijih postupaka, ili na bilo koji drugi način pravo korišćenja bilo kog dela ili aspekta bilo koje Intelektualne svojine ili tehnologije, komponente, materijala, ili programskog koda korišćenih od strane Syncit Group-a u pružanju Usluga, osim strogo u skladu sa odredbama ovih Opštih uslova.

9.4 Klijent je saglasan da će svaka povratna informacija koju bude pružio Syncit Group-u u vezi sa pruženim Uslugama biti u isključivom vlasništvu Syncit Group-a i ovim prenosi sva prava i interese u vezi sa takvim povratnim informacijama na Syncit Group.

9.5 Klijentu nije dozvoljeno:

 • 1) prevođenje, rastavljanje, obrnuti inženjering, niti bilo kakva izmena Usluga, niti bilo kog njihovog dela;
 • 2) zaobilaženje korisničke autentifikacije ili bezbednosnih provera, kao ni pristup Uslugama na bilo koji način osim na način koji mu je dozvolio Syncit Group;
 • 3) korišćenje Usluga na bilo koji način kojim bi se prekršio bilo koji zakon ili bilo koji drugi važeći propis.

9.6 Odredbe čl. 9 ovih Opštih uslova nastaviće da važe i nakon prestanka Ugovornog odnosa.

Član 10

Zabrana preuzimanja klijenata i zaposlenih

10.1 Klijent garantuje da, kako za vreme trajanja Ugovornog odnosa, tako i u periodu od 24 meseca nakon prestanka Ugovornog odnosa, niti on niti bilo koje od njegovih povezanih lica neće direktno niti indirektno vrbovati niti preuzeti, niti pokušati da vrbuje ili preuzme bilo kog klijenta Syncit Group-a, osim u slučaju da dobiju prethodnu izričitu pisanu izjavu saglasnosti od Syncit Group.

10.2 Svaka ugovorna strana se obavezuje da neće regrutovati niti zapošljavati, direktno ili indirektno (preko svojih povezanih lica, posrednika i sl.), zaposlene, rukovodioce niti bilo koji drugi kadar ili saradnike druge ugovorne strane kako za  vreme trajanja Ugovornog odnosa, tako i u periodu od 24 meseca nakon prestanka Ugovornog odnosa, osim u slučaju da dobije prethodnu izričitu pisanu izjavu saglasnosti druge ugovorne strane.

Član 11

Naknada štete i ograničenje odgovornosti

11.1 Svaka ugovorna strana biće odgovorna za svako materijalno kršenje odredaba ovih Opštih uslova i/ili odnosne Porudžbenice koje počini ona i/ili njeni predstavnici (zaposleni, rukovodioci, zastupnici, podizvođači). Svaka ugovorna strana je saglasna da, u slučaju da počini materijalno kršenje odredaba ovih Opštih uslova i/ili odnosne Porudžbenice, nadoknadi drugoj strani svu štetu koju izazove takvim kršenjem odredaba ovih Opštih uslova i/ili odnosne Porudžbenice, a koju trpi druga ugovorna strana

11.2 Klijent će na svaki mogući način braniti od, kao i obeštetiti Syncit Group, njegova povezana lica, direktore, menadžere, zaposlene i poslovne partnere, u vezi svakog zahteva ili tužbe trećih lica (Klijentovi krajnji korisnici/kupci/klijenti itd. kao i sva druga fizička ili pravna lica koja imaju posrednu ili neposrednu vezu sa Klijentovim korišćenjem Usluga i/ili čiji su neko pravo ili interes na bilo koji način povezani sa Klijentovim korišćenjem Usluga), uključujući i advokatske honorare i druge povezane troškove:

 • 1) koji proizilaze iz problema i sporova povodom zaštite podataka o ličnosti trećih lica, osim u slučaju da su takvi zahtevi trećih lica prouzrokovani materijalnim kršenjem odredbi ovih Opštih uslova i/ili odnosne Porudžbenice od strane Syncit Group;
 • 2) koji su prouzrokovani Klijentovim kršenjem bilo koje odredbe ovih Opštih uslova i/ili odnosne Porudžbenice, ili bilo kog važećeg zakona ili drugog propisa;
 • 3) koji proizilaze iz Klijentovog korišćenja Usluga;
 • 4) koji proizilaze iz uzroka navedenih u čl. 12.1 ovih Opštih uslova.

11.3 Bez obzira na prednje odredbe, ni u kom slučaju ukupna visina odgovornosti Syncit Group-a (zajedno sa njegovim povezanim licima) koja proizilazi iz ili je u vezi sa Ugovornim odnosom (nezavisno od broja pojedinačnih događaja koji stvaraju takvu odgovornost) ne može biti viša od ukupnog iznosa koji je Klijent platio za Usluge iz kojih proizilazi ta odgovornost, odnosno za Usluge u vezi sa kojima je nastala ta odgovornost, u 3 (tri) meseca koji prethode prvom događaju iz kojih proističe ta odgovornost Syncit Group-a. Navedeno ograničenje se primenjuje bez obzira na to da li je u pitanju odgovornost zbog kršenja odredbi koje regulišu Ugovorni odnos, ili zbog činjenja štete na bilo koji drugi način.

11.4 Bez obzira na prednje odredbe, ugovorne strane su saglasne da Syncit Group neće biti odgovoran Klijentu ni za kakvu štetu koja nastane usled neispravnog funkcionisanja Usluga, ukoliko je ta neispravnost u vezi sa jednim i/ili više razloga navedenih u čl. 12.1 ovih Opštih uslova.

11.5 Odredbe čl. 11 ovih Opštih uslova nastaviće da važe i nakon prestanka Ugovornog odnosa.

Član 12

Garancije

12.1 Syncit Group ne garantuje da će pružanje Usluga biti neprekidno ili potpuno bez grešaka. Prekid pružanja i/ili nefunkcionisanje Usluga može biti prouzrokovano:

 • 1) uslugama, opremom i/ili softverom trećih lica kada takve usluge, oprema i/ili softver nisu pod kontrolom Syncit Group-a, što uključuje (ali se ne ograničava na):
  • a) potencijalna neslaganja prouzrokovana od strane modula trećih lica;
  • b) sve izmene koje su posledica nadogradnje/ažuriranja korišćenih platformi/okvira (“framework”-a), servera i servisa;
  • c) kompatibilnost verzije korišćenog programskog jezika sa Klijentovom verzijom korišćene platforme/okvira (“framework”-a);
  • d) kompatibilnost dodataka sa Klijentovom verzijom korišćene platforme/okvira (“framework”-a);
  • e) greške koje potiču sa korišćene platforme/okvira (“framework”-a);
  • f) kompatibilnost korišćene platforme/okvira (“framework”-a) sa korišćenom verzijom baze podataka;
  • g) dostupnost i funkcionisanje hosting usluga koje se koriste u svrhu pružanja Usluga;
  • h) oštećenja i/ili nepravilno pokretanje korišćene platforme/okvira (“framework”-a);
 • 2) zloupotrebom korišćenja ili neadekvatnim korišćenjem Usluga od strane Klijenta i/ili od trećih lica, što uključuje (ali se ne ograničava na):
  • a) gubitak datoteka i/ili baza podataka, ili podataka o ličnosti prouzrokovan Klijentovim propuštanjem da napravi ili sačuva rezervne kopije istih;
  • b) potencijalna oštećenja softvera ili web-sajta i/ili gubitak podataka u slučaju da verzija korišćene platforme/okvira (“framework”-a) nije ažurirana od strane Klijenta nakon datuma postavljanja web-sajta i/ili softvera na produkciju;
  • c) upotreba Usluga protivno njihovim tehničkim mogućnostima ili instrukcijama za upotrebu istih koje je Syncit Group dao Klijentu;
  • d) korišćenje Usluga od strane Klijenta i/ili trećeg lica, koje nije u skladu sa njihovom nameravanom namenom;
 • 3) korišćenjem Usluga od strane Klijenta i/ili trećih lica, na način koji je u suprotnosti sa odredbama ovih Opštih uslova;
 • 4) modifikacijama izvršenim na Uslugama od strane Klijenta i/ili trećih lica;
 • 5) uzrocima koji su izvan razumno moguće kontrole Syncit Group-a, što uključuje (ali se ne ogranićava na):
  • a) problemi u funkcionisanju koje potencijalno može da prouzrokuje SaaS modul;
  • b) nekompatibilnost između dva ili više proširenja, nadogradnji, i/ili ekstenzija;
  • c) kašnjenja u pružanju Usluga prouzrokovana nedostatkom neophodnih i svrsishodnih informacija koje se traže od Klijenta i/ili uskraćivanjem pristupa koje Klijent mora omogućiti u svrhu pružanja Usluga;
  • d) upotreba sadržaja web-sajta Klijenta na drugim web-sajtovima ili u drugim medijima;
  • e) netačne i/ili neadekvatne instrukcije, materijali, sadržaji i/ili informacije koji se koriste u svrhu pružanja Usluga, a koje potiču od Klijenta;
  • f) sajber napadi.

12.2 Ugovorne strane su saglasne da se Usluge pružaju u onom obliku u kojem su iste u trenutku pružanja dostupne (“as is” i “as available”).

Član 13

Prenos prava i obaveza

13.1 Nijedna ugovorna strana ne može da prenese svoja prava i obaveze iz Ugovornog odnosa na treća lica, bilo na osnovu zakona ili na drugi način, bez prethodne izričite pisane izjave saglasnosti druge ugovorne strane (koja neće biti uskraćena bez ikakvog razloga).

13.2 Svaka ugovorna strana može preneti svoja prava i obaveze iz Ugovornog odnosa na treća lica u celosti, bez traženja saglasnosti druge ugovorne strane, u slučaju spajanja, pripajanja ili podele te ugovorne strane kao pravnog lica na takav način da ta ugovorna strana prestaje da postoji kao pravno lice, u kom slučaju prava i obaveze te ugovorne strane prelaze na pravnog sledbenika.

Član 14

Viša sila

14.1 “Viša sila” označava događaje poput rata, požara, prekida transporta, nezgode, nemogućnosti da se nabavi ili nedostatka potrebnog materijala, opreme ili sredstava za proizvodnju, nedostatka struje, naredbi i odluka državnih organa, štrajkova, lokauta ili problema sa radnom snagom, ili bilo koji sličan uzrok koji je izvan kontrole ugovorne strane (“Viša sila”).

14.2 Ako je bilo koja ugovorna strana pogođena Višom silom, dužna je da bez odlaganja pisanim putem obavesti drugu ugovornu stranu o prirodi i obimu iste.

14.3 Neće se smatrati kršenjem obaveza propisanih ovim Opštim uslovima i/ili odnosnom Porudžbenicom, niti će ijedna ugovorna strana biti odgovorna za štetu drugoj ugovornoj strani zbog kašnjenja u izvršavanju svojh obaveza, ili neizvršavanja svojih obaveza, u onoj meri u kojoj su to kašnjenje ili neizvršavanje obaveza prouzrokovani Višom silom o kojoj je pisanim putem obaveštena druga ugovorna strana, a vreme za izvršenje tih obaveza biće primereno produženo.

14.4 U slučaju da događaj koji predstavlja Višu silu potraje ukupno više od 60 (šezdeset) dana, druga ugovorna strana će imati pravo da jednostrano raskine Ugovorni odnos slanjem pisane izjave o raskidu ugovornoj strani pogođenoj Višom silom, u skladu sa čl. 7.5.2) ovih Opštih uslova.

Član 15

Publicitet

15.1 Klijent je saglasan da Syncit Group koristi njegovo ime, logo i opšti opis Klijentove poslovne veze sa Syncit Group-om u medijskim saopštenjima i drugim marketinškim materijalima i nastupima. Klijent nadalje dozvoljava da Syncit Group koristi ove podatke kao referencu za marketinške potrebe.

Član 16

Obaveštenja i komunikacija

16.1 Pisane opomene, obaveštenja i/ili izjave koje u skladu sa odredbama ovih Opštih uslova jedna ugovorna strana upućuje drugoj, kao i sva ostala komunikacija koju jedna ugovorna strana upućuje drugoj, smatraće se uredno poslatim

 • 1) ako su poslate preporučenom poštanskom pošiljkom na registrovanu adresu sedišta druge ugovorne strane, ili
 • 2) ako su poslate elektronskom poštom:
  • a) u slučaju da se elektronsko pismo šalje Klijentu, na adresu elektronske pošte koju je Klijent dao Syncit Group-u prilikom potpisivanja odnosne Porudžbenice;
  • b) u slučaju da se elektronsko pismo šalje Syncit Group-u, na adresu elektronske pošte: [email protected]

16.2 U slučaju da bilo koja ugovorna strana promeni adresu svog registrovanog sedišta, ili adresu elektronske pošte preko koje komunicira sa drugom ugovornom stranom, dužna je da odmah o tome obavesti drugu ugovornu stranu pisanim putem. U slučaju da bilo koja ugovorna strana propusti da o tome obavesti drugu ugovornu stranu pisanim putem, sve opomene, obaveštenja i/ili izjave koje u skladu sa odredbama ovih Opštih uslova jedna ugovorna strana upućuje drugoj, kao i sva ostala komunikacija smatraće se uredno poslatim i dostavljenim toj ugovornoj strani na dan slanja ako su poslati na adresu registrovanog sedišta, odnosno adresu elektronske pošte o kojima je ta ugovorna strana najskorije obavestila drugu ugovornu stranu pre njihove promene.

Član 17

Zaštita podataka o ličnosti

17.1 Pružanje Usluga podrazumeva obradu izvesnih podataka prikupljenih pružanjem Usluga, što može uključivati podatke o ličnosti (ako je primenjivo).

17.2 U delu u kojem pružanje Usluga podrazumeva obradu podataka o ličnosti, prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa takvom obradom podataka o ličnosti uređene su Aneksom o obradi podataka o ličnosti (“Aneks”), koji predstavlja sastavni deo ovih Opštih uslova, i koji se nalazi ovde: https://www.athenasearch.io/aneks-o-obradi-podataka-o-licnosti.pdf

17.3 U slučaju bilo kakvih neslaganja između odredbi Aneksa i odredbi ovih Opštih uslova, u delu koji se odnosi na obradu podataka o ličnosti, prevagu će imati i primenjivaće se odredbe Aneksa.

17.4 Nakon prestanka Ugovornog odnosa, Syncit Group će imati pravo da zadrži Klijentove podatke koji su prikupljeni kroz pružanje Usluga samo pod uslovom da su takvi podaci anonimizirani i/ili u agregiranom obliku, sve u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima.

Član 18

Završne odredbe

18.1 U slučaju da se za bilo koju odredbu ovih Opštih uslova utvrdi da je nezakonita, ništava ili nesprovodljiva, to neće ni na koji način uticati na punovažnost preostalih odredaba, koje će ostati na snazi u svom punom obimu.

18.2 Propuštanje bilo koje ugovorne strane da iskoristi bilo koje svoje pravo, pravnu moć ili privilegiju propisane ovim Opštim uslovima i/ili odnosnom Porudžbenicom neće se smatrati odricanjem od prava da se ubuduće iskoristi takvo pravo, pravna moć ili privilegija, niti odricanjem od bilo kog drugog prava, pravne moći ili privilegije. Bilo kakvo odricanje od prava, pravne moći ili privilegije predviđenih ovim Opštim uslovima i/ili odnosnom Porudžbenicom mora biti učinjeno izričito i u pisanoj formi da bi proizvodilo pravno dejstvo.

18.3 Ovi Opšti uslovi tumačiće se u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije kao merodavnim pravom, bez obzira na njegove odredbe o rešavanju sukoba zakona i sedište Klijenta. U slučaju bilo kakvog spora nastalog u vezi sa Ugovornim odnosom, ugovorne strane su saglasne da će takav spor pokušati da reše mirnim putem, a u slučaju da to nije moguće, stvarno nadležni sud u Beogradu biće isključivo mesno nadležan za rešavanje svakog eventualnog spora proizašlog iz Ugovornog odnosa ili u vezi sa istim. Konvencija Ujedinjenih Nacija o ugovorima u međunarodnoj prodaji robe se neće primenjivati na Ugovorni odnos, niti bilo koju transakciju ili spor koji iz njega proizilazi.

18.4 Svi aneksi, prilozi, kao i svi dodaci ovim Opštim uslovima smatraju se sastavnim delom ovih Opštih uslova. U slučaju postojanja bilo kakvih neslaganja između odredbi ovih Opštih uslova i odredbi njihovih aneksa, priloga i dodataka, primenjivaće se i imaće prevagu odredbe aneksa, priloga i dodataka, u pogledu materije koju ti aneksi, prilozi i dodaci uređuju.

18.5 Po prestanku Ugovornog odnosa:

 • 1) odredbe sadržane u čl. 8, 9 i 11 ovih Opštih uslova nastaviće da važe neograničeno i po prestanku Ugovornog odnosa;
 • 2) druge odredbe ovih Opštih uslova, koje su po svojoj prirodi takve da bi morale da nastave da važe još izvesno vreme po prestanku Ugovornog odnosa, kako bi se mogle izvršiti i kako bi imale nameravano dejstvo, nastaviće da važe i po prestanku Ugovornog odnosa u potrebnoj meri, dokle god postoji potreba za važenjem istih.

18.6 Potpisujući Porudžbenicu, ugovorne strane potvrđuju puno razumevanje i primenu ovih Opštih uslova na Ugovorni odnos.

18.7 Sve izmene i dopune, odnosno svaka nova verzija Opštih uslova će biti objavljena na internet stranici AthenaSearch.io i sadržaće datum kada je ta konretna verzija objavljena.

18.8 Opšti uslovi, kao i njihove izmene i dopune, odnosno nova verzija Opštih uslova stupiće na snagu danom objavljivanja (“Dan stupanja na snagu Opštih uslova”).

18.9 Izuzetno od čl. 18.8 ovih Opštih uslova, za Klijente koji su stupili u Ugovorni odnos sa Syncit Group-om po ranije važećim Opštim uslovima (“Postojeći klijenti), izvršene izmene i dopune, odnosno nova verzija Opštih uslova stupiće na snagu 31. dana od dana njihovog objavljivanja. Opšti uslovi su javno objavljen dokument, i Postojeći klijenti se smatraju uredno obaveštenim o izvršenim izmenama i dopunama, odnosno novoj verziji Opštih uslova 8. dana od dana njihovog objavljivanja. Postojeći klijent može jednostrano da raskine Ugovorni odnos najkasnije 30. dana od dana objavljivanja izvršenih izmena i dopuna, odnosno nove verzije Opštih uslova, pisanom izjavom o raskidu poslatom Syncit Group-u, u slučaju da ne želi da bude obavezan izmenjenim i dopunjenim, odnosno novim Opštim uslovima. U slučaju da Postojeći klijent ne pošalje takvu izjavu o raskidu Syncit Group-u zaključno sa 30. danom od dana objavljivanja izvršenih izmena i dopuna, odnosno nove verzije Opštih uslova, smatraće se da je Postojeći klijent pristao da nastavi korišćenje Usluga i Ugovorni odnos pod izmenjenim i dopunjenim, odnosno novim Opštim uslovima.

OBJAVLJENO: 01/02/2023